Make your own free website on Tripod.com

Fourth Year 2000
Computers And English Class
Student Homepages

Saito Ryo
Sugie Shinya
Takamichi Shoichi
Takeda Yasuyoshi
Ryuman Kazuhide
Watanabe Taro
Kitano Kumiko
Nakanishi Sachiko
Hirose Daisuke
Sakamoto Kazuma
Satomi Yoshio
Shitamichi Masahito
Tanaka Hisashi
Nagata Kazumoto
Murai Katsuya
Morii Kensuke
Yanagibishi Takuya
Michael Goodall


back